Handelingsgericht werken

Binnen de Petrusschool en binnen alle scholen van Keender en PMT (Plein Midden Twente) wordt gewerkt volgens de zeven uitgangspunten van het handelingsgericht werken.

Deze uitgangspunten zijn:
De onderwijsbehoeften van leerlingen staan centraal.
Wat heeft de leerling nodig om een bepaald doel te behalen? Hierbij denken wij o.a. aan aanpassingen binnen de uitleg, extra leertijd, uitdaging en ondersteuning binnen het zelfstandig werken enz.

Afstemming en wisselwerking.
Het gaat bij handelingsgericht werken om het kind in wisselwerking met de omgeving. Het gaat om deze leerling, in deze groep, op deze school en met deze ouders.

De leerkracht doet ertoe.
De leerkrachten leveren een belangrijke bijdrage aan de positieve ontwikkeling van leerlingen op het gebied van leren, werkhouding en sociaal-emotioneel functioneren.

De werkwijze is doelgericht.
Het team heeft korte- en langetermijndoelen voor de verschillende aspecten binnen het onderwijs. Deze worden geëvalueerd binnen een cyclus van planmatig handelen.

Constructieve samenwerking is essentieel.
Samenwerking tussen leerkrachten, leerlingen, ouders, interne en externe begeleiders is noodzakelijk om een effectieve aanpak te realiseren.

Het positieve in een situatie wordt gezien en benut.
Positieve aspecten van kind, leerkracht, groep, school en ouders zijn van groot belang. Deze vormen een essentieel onderdeel  binnen de aanpak en afstemming op de leerlingen binnen de groep.

De werkwijze is systematisch, in stappen en transparant.
Er zijn heldere afspraken over wie wat doet, waarom, hoe en wanneer. Het team is open over hun manier van werken en over hun plannen en motieven.

Om te komen tot een goede afstemming op de onderwijsbehoeften van een leerling, moet er sprake zijn van goede communicatie tussen alle betrokken partijen: leerkracht, ouders, leerling en alle andere betrokkenen.
Als school hechten wij erg veel belang aan deze samenwerking en hierin willen wij ook graag investeren.