Passend Onderwijs en de school van uw kind

De school van uw kind(eren) maakt deel uit van het Samenwerkingsverband 23.02 dat vanaf 1 augustus 2014 uitvoering geeft aan passend onderwijs in de regio Twente Zuid. Dit samenwerkingsverband met acht gemeenten, meer dan 240 scholen en ruim 36.000 kinderen mag groot genoemd worden. De deelnemende besturen hebben in de aanloop naar de invoering van passend onderwijs besloten het gebied in drie subregio’s te verdelen en aan te sluiten bij reeds in gang gezette ontwikkelingen. De school van uw kind(eren) maakt deel uit van de subregio Plein Midden Twente (PMT) en bestaat uit alle scholen voor primair onderwijs in Hengelo, Borne, Hof van Twente en Haaksbergen. Plein Midden Twente werkt daarbij nauw samen met de gemeenten en de instellingen die daarbinnen werkzaam zijn.

Ondersteuningsstructuur binnen de basisschool
Alle scholen binnen PMT hanteren een uniforme ondersteuningsstructuur en werken via die werkwijze aan de 1-zorgroute. Deze bestaat uit verschillende stappen die leerkrachten samen met ouders doorlopen om tot een optimale ondersteuning van kinderen te komen.

Waar gaat het nu om?
In de meeste gevallen doorlopen kinderen de school zonder problemen, maar soms gaat het (tijdelijk) wat minder goed. In dat geval overleggen school en ouders samen wat de oorzaak is en wat er nodig is om een kind weer verder te helpen. Meestal komen de school en de ouders tot een aanpak die werkt en gaat het al snel weer beter met het kind. Maar soms lukt dat niet. Dan is het belangrijk dat er “hulptroepen” kunnen worden ingeroepen. In dat geval kan een kind besproken worden in het ondersteuningsteam van de school. (SOT)

Het Schoolondersteuningsteam (SOT)
Een schoolondersteuningsteam is een overleg binnen school waarin de ondersteuningsbehoefte van het kind centraal staat. Voordat een kind binnen het SOT wordt besproken is er al uitvoerig overleg geweest met ouders om zoveel mogelijk informatie bij de bespreking beschikbaar te hebben. De intern begeleider van de school heeft hierin een belangrijke rol. Deze werkt hierbij als contactpersoon en is de spin in het web. Het SOT maakt deel uit van het schoolteam en bestaat uit de intern begeleider, de jeugdverpleegkundige, de schoolmaatschappelijk werker en de aan de school verbonden orthopedagoog. Indien nodig kan het overleg worden aangevuld met extern deskundigen.

Hoe werkt een Schoolondersteuningsteam?
Afhankelijk van de schoolgrootte worden er drie tot zes SOT-besprekingen per jaar gehouden. Alleen die kinderen worden besproken waar van te voren overleg over is geweest met ouders. Voorafgaand aan de bespreking ontvangen alle deelnemers aan het overleg een bespreeklijst met informatie over de ondersteuningsvraag. Tijdens het overleg probeert men te komen tot adviezen en afspraken. In een volgend overleg kan worden teruggekoppeld of de gemaakte afspraken zijn gelukt.
Het kan zijn dat het SOT tot de conclusie komt dat een nader onderzoek of observatie wenselijk is. In overleg met de ouders wordt er dan een aanvraag gedaan bij het Steunpunt van PMT.

Het Steunpunt
Het Steunpunt van PMT is geen vast gebouw met allerlei medewerkers. Het Steunpunt bestaat uit medewerkers vanuit verschillende organisaties die werkzaamheden voor PMT verrichten. Verzoeken om inschakeling van disciplines vanuit het Steunpunt worden door de school naar het 1-loket gestuurd. Van daaruit worden mensen ingeschakeld in de ondersteuning van kinderen of scholen.
Ook in deze fase is er veelvuldig contact met ouders. Of door de basisschool of door de medewerkers vanuit het Steunpunt.

Waar kan een beroep op worden gedaan?
– Inzet van een orthopedagoog/psycholoog om de onderwijsmogelijkheden van een kind in beeld te brengen. Meestal is voorafgaand, maar altijd na afloop van het onderzoek contact met ouders.
– Deskundigen op het gebied van jonge kinderen. Deze kunnen observeren en ouders en leerkrachten ondersteunen in de begeleiding van het kind.
– Medewerkers die deskundig zijn in de begeleiding van kinderen met cluster 3 of 4 kenmerken. Hierbij kan de aanvraag wel zijn ontstaan vanuit de situatie met een kind, maar wordt er steeds meer ingezet op de ondersteuning van leerkrachten in het werken met deze doelgroep.
– Regisseurs van de gemeenten voor de inschakeling van extra jeugdzorg voor de leerling vanuit instanties die door de gemeenten worden bekostigd.
– Groepsondersteuning en leerkrachtondersteuning.

En wat wanneer alles wat er is gedaan nog niet voldoende is?
Iedereen die betrokken is bij de ondersteuning van uw kind(eren) zal dat optimaal doen, eventueel met extra ondersteuning (School bestuurlijk arrangement). Toch komt het soms voor dat het ondanks alle inspanningen niet meer lukt binnen de basisschool en de ontwikkeling stagneert of het sociaal emotioneel functioneren van het kind een zorgelijke ontwikkeling doormaakt. Wanneer die situatie zich voordoet kunnen scholen in overleg met ouders besluiten om een aanvraag te doen voor het verkrijgen van een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) voor het Speciaal (Basis) Onderwijs. Dit wordt een arrangement genoemd. Die aanvraag wordt gedaan bij de Commissie voor Arrangementen, de CvA.

Commissie voor Arrangementen (CvA)
De CvA beoordeelt aanvragen voor de afgifte van een Toelaatbaarheidsverklaring(TLV) van het Samenwerkingsverband voor plaatsing op een SO-school cluster 3 of 4 of SBO-school. De TLV wordt afgegeven door het SWV 23-02 op advies van de CvA van PMT.
De CvA van PMT bestaat uit een voorzitter, een intern begeleider vanuit het SBO-onderwijs, twee orthopedagogen vanuit het SBO- en SO-onderwijs, een maatschappelijk werker en secretariële ondersteuning.
De CvA vergadert wekelijks. De adviezen van de CvA worden naar de administratie van het samenwerkingsverband 23-02 gestuurd. Daar wordt de aanvraag formeel door de Toelaatbaarheidscommissie afgehandeld.

Meer informatie:
http://www.pleinmiddentwente.nl
http://www.swv2303.nl