Op iedere school wordt veel vastgelegd in allerlei documenten. Door zaken vast te leggen, kan iedereen beschikken over dezelfde informatie.

Een aantal documenten en protocollen, die soms voor ouders van belang zijn, staan hieronder kort beschreven.

Documentenoverzicht

Door op de link in dit lijstje te klikken, kom je eerst bij een korte uitleg, de volgende link brengt je bij het gehele document. Heb je vragen over de inhoud van een document? Kom gerust langs op school!

In de lijst hieronder staan de volgende documenten en protocollen:

Deze lijst is niet volledig en zal nog aangevuld worden.

Mis je een beleidsstuk? Heb je vragen? Kom gerust even langs of mail naar a.bloemink@keender.nl

 

Protocol zittenblijven

 

In een enkel geval is het, gezien de onderwijsbehoeften van de leerling, verstandig om te doubleren (zittenblijven) of te versnellen. Dit gebeurt altijd in nauw overleg met ouders. Uiteraard is een besluit tot doubleren of versnellen altijd maatwerk. Toch zijn er een aantal zaken vastgelegd om onduidelijkheden te voorkomen.

terug naar de lijst met documenten

 

 

Beleid over de overgang van groep 1 naar 2 en 3

 

De tijd, die kleuters in groep 1 en 2 doorbrengen, kan sterk verschillen. Kleuters, die bijv. jarig zijn in mei zitten ruim twee jaar in deze kleutergroepen. Najaarsleerlingen (jarig in de periode augustus t/m december) kunnen tussen ruim anderhalf jaar en bijna drie jaar in de kleutergroep zitten.De keuze voor het bepalen van de lengte van deze kleuterperiode heeft vooral te maken met de doorgaande ontwikkeling van kinderen. De voortgang in de totale ontwikkeling is voor ons bepalend, niet de kalenderleeftijd. De keuze voor verkorting of verlenging wordt duidelijk gemotiveerd en beargumenteerd. Bij het nemen van deze beslissing zijn de groepsleerkracht(en), de ouders en de intern begeleider betrokken.Als school hebben we beleid opgesteld, t.a.v. de overgang van groep 1 naar 2 en 3.

terug naar de lijst met documenten
 

Pestprotocol 

 

Wij willen onze leerlingen een veilig pedagogisch klimaat bieden, waarin zij zich harmonieus en op een prettige en positieve wijze kunnen ontwikkelen. De leerkrachten bevorderen deze ontwikkeling door het scheppen van een veilig klimaat en een prettige werksfeer in de groep en op het schoolplein. Om kinderen te leren welk gedrag gewenst is, wordt gebruik gemaakt van de Kanjertraining. Dat leerproces verloopt meestal vanzelf goed, maar het kan ook voorkomen dat een kind in een enkel geval systematisch door andere kinderen wordt gepest. Om te voorkomen dat een kind in de knoop komt met zijn schoolomgeving, neemt de Petrusschool elk signaal op het gebied van pesten serieus. Dit protocol is een vastgelegde wijze waarop we pestsituaties proberen te voorkomen en hoe we ze in voorkomende gevallen benaderen.

terug naar de lijst met documenten
 

Verzekeringen Keender

 

Stichting Keender en de Petrusschool hebben voor alle leerkrachten, leerlingen en ouders, die deelnemen aan schoolse activiteiten, een collectieve verzekering afgesloten. Dit is een secundaire aansprakelijkheidsverzekering. Dit houdt in dat in eerste instantie getracht moet worden om de eigen verzekering aan te spreken.Wanneer ouders denken een beroep te kunnen doen op een vergoeding via de schoolverzekering, kunnen zij contact opnemen met de directie van de school.

terug naar de lijst met documenten
 

Protocol Naar huis sturen van leerlingen

 

Als een leerkracht niet aanwezig kan zijn, probeert de school dit op een zo prettig mogelijke wijze op te lossen. Er zijn verschillende mogelijkheden die tot onze beschikking staan. Hierbij kun je denken aan het zoeken van een invalleerkracht of het laten vervangen van een groep door een ambulante leerkracht. Een ambulante leerkracht is een leerkracht die op dat moment geen lesgeeft aan een groep, bijv. een intern begeleider of de directeur.

Helaas is het vinden van een geschikte oplossing niet altijd gemakkelijk. Indien er geen oplossing gevonden wordt, geldt het protocol “Naar huis sturen van leerlingen”, dat op de schoolsite te lezen is.

terug naar de lijst met documenten
 

Protocol schorsing en verwijdering van leerlingen

 

De meeste leerlingen worden zonder problemen toegelaten en krijgen nooit te maken met schorsing of verwijdering. Toch zijn er helaas situaties denkbaar waarin leerlingen niet toegelaten kunnen worden, of waarin er sprake is van schorsing of verwijdering. De bevoegdheid tot toelating, schorsing en verwijdering van leerlingen ligt bij het bestuur van Keender. Deze bevoegdheid is grotendeels overgedragen aan de schooldirecteur.

terug naar de lijst met documenten
 

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

 

Op onze school hebben wij de ‘Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling’ ingevoerd. De meldcode is een praktisch stappenplan, waarin in vijf stappen beschreven wordt hoe te handelen wanneer huiselijk geweld of kindermishandeling wordt gesignaleerd.

terug naar de lijst met documenten