Passend Onderwijs binnen Stichting Keender

De meeste kinderen doorlopen hun basisschooltijd zonder noemenswaardige problemen. Toch kan het voorkomen dat een kind problemen ervaart op school.  In dat geval overleggen school en ouders, volgens de stappen van het handelingsgericht werken, samen wat er nodig is om een kind weer verder te helpen. Meestal komen de school en de ouders tot een aanpak die werkt. Dit noemen we de basisondersteuning. Soms is er echter meer nodig. In dat geval vindt er een overleg plaats in het schoolondersteuningsteam. In het schoolondersteuningsprofiel zijn zowel de basisondersteuning als de extra mogelijkheden die de school kan bieden, beschreven.

De extra ondersteuning aan kinderen kan op verschillende manieren worden geboden, en kan variëren van licht en tijdelijk tot intensieve en langdurende ondersteuning. Schoolbesturen ontvangen van het samenwerkingsverband middelen om de extra ondersteuning op scholen te realiseren.

Toch komt het soms voor dat het ondanks alle inspanningen niet meer lukt binnen de basisschool en de ontwikkeling stagneert. Dan is het mogelijk dat de school samen met ouder(s)/verzorger(s) zoekt naar een andere reguliere school die de gevraagde ondersteuning wel kan bieden. Is deze mogelijkheid er niet dan kan de school in overleg met ouders besluiten in een schoolondersteuningsteam om een aanvraag te doen voor het verkrijgen van een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV ) voor het Speciaal (Basis) Onderwijs.

De scholen zijn voor passend onderwijs aangesloten bij een samenwerkingsverband. Voor de scholen in de gemeenten Haaksbergen en Hof van Twente geldt dat zij horen bij het Samenwerkingsverband Twente Oost PO, de scholen in Berkelland horen bij het Samenwerkingsverband IJssel/Berkel. De werkwijzen van deze samenwerkingsverbanden zijn verschillend; waar mogelijk wordt op Keender niveau met elkaar afgestemd. Het Strategisch Beleidsplan van Keender, met de uitgangspunten eigenaarschap, vakmanschap, partnerschap, is hierbij leidend.

Eigenaarschap

De verantwoordelijkheid voor het bieden van passend onderwijs ligt bij de scholen en het schoolbestuur. In het kader van dit strategisch beleidsplan is gekozen om de passend onderwijsmiddelen die niet op het niveau van het samenwerkingsverband worden ingezet, zo laag mogelijk in de organisatie beschikbaar te stellen. Dit betekent dat het meeste geld voor passend onderwijs rechtstreeks naar de scholen gaat. Vanuit eigenaarschap zijn scholen zelf verantwoordelijk voor de wijze waarop deze middelen worden ingezet. De directeur is hiervoor eindverantwoordelijk.

Vakmanschap

Om de basisondersteuning te bieden, beschikt de school over een team van o.a. leerkrachten, een intern begeleider, eventuele onderwijsassistenten en directie. Deze mensen volgen regelmatig scholing om zoveel mogelijk tegemoet te kunnen komen aan de onderwijsbehoeften van de kinderen. Ook is er sprake van collegiale consultatie en onderlinge samenwerking.

De vrij in te zetten middelen voor passend onderwijs kunnen op diverse manieren door de school worden ingezet. Hierbij kan de school o.a. denken aan:

  • Groepsondersteuning, leerkrachtondersteuning, onderwijsassistent
  • Specifieke leermiddelen
  • Orthopedagoog
  • Ambulant begeleider of onderwijscoach
  • Extern onderzoek (bv. psychologisch onderzoek)

Het vinden van de juiste ondersteuning is vaak een gezamenlijke zoektocht van ouders en school.

De middelen worden i.s.m. met de leerkracht, intern begeleider en directie ingezet.

Partnerschap

Educatief partnerschap staat op alle scholen binnen Stichting Keender voorop. De samenwerking met ouders en kind is van belang om tegemoet te kunnen komen aan de onderwijsbehoeften van de kinderen.

Daarnaast werken scholen samen met de andere Keender scholen, maar bv. ook met Jeugdgezondheidszorg en maatschappelijk werk, voorschoolse instanties, het voortgezet onderwijs, de gemeente en andere onderwijs- en zorgprofessionals.