Om ons steeds te blijven ontwikkelen, vinden wij het belangrijk om gezamenlijk doelen te stellen. Dit zijn doelen voor de langere termijn, zoals beschreven in het schoolplan en doelen voor de kortere termijn. De op schoolontwikkeling gerichte doelen staan voor het schooljaar 2015-2016 uitgewerkt in het jaarplan.
Doelen die gericht zijn op ontwikkeling van individuele teamleden staan niet beschreven in dit schoolbrede jaarplan, maar in ieders persoonlijk ontwikkelingsplan.

Onderwerpen voor dit schooljaar
In het schooljaar 2015-2016 zal er binnen de Petrusschool gewerkt worden aan de volgende onderwerpen:

 • Basisvaardigheden (rekenen, taal en lezen)
  • Borging van de gemaakte afspraken
  • Doelen op groepsniveau: tussen- en eindresultaten liggen op of boven het landelijk gemiddelde en de inspectienormen
  • Groepsbreed behalen van de landelijk gemiddelde vaardigheidsgroei
 • Sociaal-emotionele ontwikkeling (Kanjertraining)
  • Borging Kanjertraining
  • Zorgen voor rust in de school
  • Kanjergedrag: respectvol met elkaar omgaan
 • Educatief partnerschap
  • Ouders betrekken bij het onderwijs aan hun kind
  • Kinderen betrekken bij hun eigen ontwikkeling
 • 21ste eeuwse vaardigheden
  • Oriëntatie op de inhoud van deze vaardigheden
  • Ontwikkelen van visie op de 21ste eeuwse vaardigheden
 • Wereldoriëntatie
  • Natuuronderwijs
 • Creatieve vakken
  • Muziek (De Hof, daar zit muziek in)

Deze onderwerpen staan verder uitgewerkt in het Jaarplan schooljaar 2015-2016Aan het einde van het jaar wordt in het jaarverslag verantwoording afgelegd over de behaalde resultaten.