De MR vergadert 6 x per schooljaar.

De vergaderdata voor schooljaar 2021-2022 zijn:

De notulen van de vergaderingen kunnen worden opgevraagd bij de voorzitter of bij de secretaris.

U bent van harte welkom om als toehoorder bij een MR-vergadering aan te sluiten.
Mocht u hier belangstelling voor hebben dan kunt u contact met de voorzitter of met de secretaris.

Voorzitter: Erika Schreijer-Kok 
Secretaris: Maaike Oostendorp