In onze visie hebben wij beschreven, dat we een school willen zijn, waar ieder kind zich zo optimaal mogelijk kan ontwikkelen. We bieden ondersteuning waar het moet en laten kinderen zelfstandig waar het kan. Om dit te bereiken, werken wij vanuit een handelingsgerichte aanpak.

In de groep
De lesstof wordt voor de meeste vakken op drie niveaus aangeboden. Op deze manier krijgen zowel de leerlingen die meer/moeilijkere lesstof aankunnen, als de leerlingen die meer ondersteuning nodig hebben, voldoende instructie.
De groepsleerkracht houdt in ParnasSys (ons digitale leerling-administratie-systeem) de vorderingen bij van alle kinderen. Aan de hand van de onderwijsbehoeften en deze vorderingen, worden leerlingen per vak ingedeeld in een groep. Deze indeling, met de bijbehorende doelen, staat beschreven in het groepsplan.
Kinderen die wat meer aandacht nodig hebben met de lesstof, krijgen aan de instructietafel extra uitleg.

De groepsbespreking
We hebben twee intern begeleiders (IB-ers) in ons team. Dit zijn Anne ten Heggeler en Inge Pieper. Samen met de leerkrachten geven ze vorm aan de zorg binnen de school.
Wanneer de doelen uit het groepsplan niet behaald worden, bespreekt de leerkracht dit in de groepsbespreking met de IB-er. Samen wordt gekeken op welke wijze in de groep tegemoet kan worden gekomen aan de onderwijsbehoeften van de leerling.

De leerlingenbespreking
Het kan zijn, dat de leerkracht en de IB-er samen niet tot een passende aanpak komen voor de komende periode. In dat geval wordt het kind aangemeld en besproken in de leerlingenbespreking. Leerkrachten bespreken dan samen de onderwijsbehoeften van de leerling en dragen mogelijke oplossingen aan. De leerkracht neemt een plan van aanpak op in het groepsplan.

Het schoolondersteuningsteam (SOT)
Lukt het nog niet om een kind vooruit te helpen dan wordt externe hulp aangevraagd. Hiervan worden de ouders op de hoogte gesteld. Een leerling wordt dan besproken in het SchoolOndersteuningsTeam (het SOT). Hierin zitten o.a. een orthopedagoog, psycholoog, schoolmaatschappelijk werker en schoolverpleegkundige. Natuurlijk zijn ouders zijn van harte welkom om bij dit overleg over hun kind aan te sluiten!

Passend onderwijs
Sinds 1 augustus 2014 geldt in heel Nederland de wet op Passend Onderwijs. Hierbij is het uitgangspunt dat zoveel mogelijk leerlingen onderwijs krijgen, dat past bij hun onderwijsbehoeften. Het is voor de leerlingen en hun ouders prettig wanneer dit onderwijs zo dicht mogelijk bij huis is.

Ook de Petrusschool wil vorm geven aan Passend Onderwijs. Het Passend Onderwijs sluit goed aan bij onze visie, waarin we aangeven dat we een school willen zijn, waar ieder kind zich zo optimaal mogelijk kan ontwikkelen. Ons schoolondersteuningsprofiel staat hier.

Binnen de wet op Passend Onderwijs zijn we aangesloten bij het Samenwerkingsverband 23.02. Omdat dit samenwerkingsverband erg groot is, is er gekozen om te werken met regio’s binnen dit verband. De Petrusschool valt hierbij onder Plein Midden Twente (PMT). In deze link kun je lezen hoe het Passend Onderwijs binnen 23.02 en PMT vorm krijgt.