De minister schrijft voor dat aan elke school een Medezeggenschapsraad verbonden moet zijn.

Die MR bestaat uit 2 geledingen
1.  Vertegenwoordigers van het onderwijzend personeel (3 leden)
2.  Vertegenwoordigers van de ouders (3 leden)

De directie van de school heeft in de MR een adviserende stem.

De MR heeft 2 soorten rechten:
1.  adviesrecht
2.  instemmingsrecht

De MR vergadert ongeveer 6 keer per jaar. De directie is hierbij, op verzoek van de leden, aanwezig.
Tijdens de MR-vergaderingen worden alle actuele onderwerpen in alle openheid met elkaar besproken, waarna de leden van de MR een duidelijke stem kunnen laten horen.
Enkele belangrijke aangelegenheden waarover de MR overleg heeft zijn:
–  de formatie voor het komende schooljaar
–  vastelling van de vrije dagen en vakantiedagen
–  verandering van beleid van de school
–  besteding van de gelden
–  onderhoud en gebruik van het gebouw
–  het schoolplan
–  de verkeersveiligheid rondom de school
–  de organisatie van buitenschoolse activiteiten

De MR van de Petrusschool heeft een huishoudelijk reglement opgesteld.

Daarnaast is er ook een Medezeggenschapsstatuut Keender en een  MR reglement van Keender.

Binnen de stichting Keender is een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad ingesteld (GMR).
Deze raad praat over zaken, die van gemeenschappelijk belang zijn voor alle scholen van het schoolbestuur. Bijvoorbeeld: begroting op stichtingsniveau, personeelsbeleid, huisvesting, aannamebeleid van leerlingen en schoolkeuzebeleid.

Mocht u een vraag hebben of contact willen hebben met de MR, dan kunt u een mail sturen naar mr@petrushv.nl