De minister schrijft voor dat aan elke school een Medezeggenschapsraad verbonden moet zijn.

Die M.R. bestaat uit 2 geledingen
1.  Vertegenwoordigers van het onderwijzend personeel (3 leden)
2.  Vertegenwoordigers van de ouders (3 leden)

De directie van de school heeft in de M.R. een adviserende stem.

De M.R. heeft 2 soorten rechten:
1.  adviesrecht
2.  instemmingsrecht

De M.R. vergadert ongeveer 1 keer per maand. De directie is hierbij, op verzoek van de leden,  aanwezig.
Tijdens de MR-vergaderingen worden alle actuele onderwerpen in alle openheid met elkaar besproken, waarna de leden van de M.R. een duidelijke stem kunnen laten horen.
Enkele belangrijke aangelegenheden waarover de M.R. overlegt zijn:
–  de formatie voor het komende schooljaar
–  vastelling van de vrije dagen en vakantiedagen
–  verandering van beleid van de school
–  besteding van de gelden
–  onderhoud en gebruik van het gebouw
–  het schoolplan
–  de verkeersveiligheid rondom de school
–  de organisatie van buitenschoolse activiteiten

Het Medezeggenschapsstatuut van Keender en het  MR reglement van Keender staan hier.

Binnen de stichting Keender is een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad ingesteld (GMR).
Deze raad praat over zaken, die van gemeenschappelijk belang zijn voor alle scholen van het schoolbestuur. Bijvoorbeeld: begroting op stichtingsniveau, personeelsbeleid, huisvesting, aannamebeleid van leerlingen en schoolkeuzebeleid.