Strategisch beleidsplan Keender

Het strategisch beleidsplan (SBP) is de leidraad voor onze schoolplannen (2019-2023) en geeft richting aan de ambities die de Keenderscholen nastreven.

Eigenaarschap, vakmanschap en partnerschap zijn de centrale pijlers geworden. Vanuit deze begrippen wordt verder vorm gegeven aan de invulling van ons onderwijs in  de breedste zin van het woord.

Het strategisch beleidsplan is opgesteld door een regiegroep, samengesteld uit de voorzitter van het College van Bestuur, stafleden, directeuren en een vertegenwoordiger uit de oudergeleding van de GMR. Deze regiegroep heeft zich gebogen over de werkwijze en het tijdpad die moest leiden tot een nieuw SBP.

Vanaf het begin gingen de gedachten uit naar een kort en kernachtig plan. Om een zo breed mogelijk draagvlak te creëren werd besloten bij veel geledingen om input te vragen. De regiegroep werd gevoed door de directeuren en stafleden, schoolteams, GMR, stakeholders, Raad van Toezicht en een vertegenwoordiging van ouders en leerlingen. De inbreng van deze groeperingen zijn meegenomen in het nieuwe SBP.

De kern van het SBP is onderwijs en ontwikkeling.  Binnen het SBP is verwoord op welke wijze werkgeverschap, bedrijfsvoering en belanghebbenden in dienst staan van dit proces. De komende jaren staan eigenaarschap, vakmanschap en partnerschap centraal.

Dit is het kader voor scholen waarin zij ruimte krijgen om zich te ontwikkelen onder de paraplu van Keender. Wij blijven met elkaar en de omgeving in beweging, vanwege deze dynamiek kunnen alle ringen ten opzichte van elkaar bewegen. De open buitenring symboliseert dat Keender open staat voor de inbreng van partners.

In het filmpje SBP 2018-2022 Keender staat een animatie waarin het SBP wordt toegelicht. Het filmpje is gemaakt voor de ouders van leerlingen Keender.